วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยากรขยายผลด้าน STEM Education (ณ วท.เชียงราย)

++26-27 พ.ย. 2559 ทีมสะเต็มราชมงคลเป็นวิทยากรขยายผลด้าน STEM Education "โครงการพัฒนากระบวนการจัดการสอนสะเต็มศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
++โดยได้รับความสนใจจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยในการอบรมครั้งนี้มีการร่วมระดมความคิดในการจัดรายวิชาในการบูรณาการโดยใช้ 4 สหวิทยาการ และ ร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ด้าน STEM ที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาของผู้เข้าร่วมอบรม

ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus (ททบ.5)ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL ออกทีวีรายการ ..มองมุมใหม่ Five Focus ทางช่อง ททบ. 5 "ตอน หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ"

ติดตามทาง:: https://m.youtube.com/watch?v=EtH9PskqtK0

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวสาร RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559

                                      

++ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้ลงในข่าวสารหนังสือ RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559 ในเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ประเทศญี่ปุ่น

19-25 ตุลาคม 2559 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้เข้าร่วมกับ ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC-LP) นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific : IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ  
A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education: A Case Study Science Based Technology College.

 โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์.

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลาอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลา เรื่อง STEM for TVET การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับอาชีวศึกษา ร่วมกับ ทีมงานกบนอกกะลาบริษัททีวีบูรพาจำกัด โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  ถ้าไม่รู้ว่าจบอาชีวะแล้วทำอะไรได้บ้าง เราก็ต้องทำให้เขาเห็นภาพ เริ่มจากพัฒนาครูให้เข้าใจ STEM for TVET แล้วจะได้ช่วยให้เด็กเข้าใจ คิดเป็น และรู้ว่าเรียนอาชีวะไปแล้วทำอะไรได้บ้างวิสูตร อาสนวิจิตร ทีม STEM for TVET ราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนโดย เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ออกรายการทุกสื่อ

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่3

นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่3 สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น
เรื่อง Efficiency Testing of Closed Loop Smoke Detector for Incinerator
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 8th RMUTNC


24-26 ส.ค-2559 นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร อ.ดร.พีรยา สมศักดิ์ อ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการ SBTC ครั้งที่ 6

          25-27 ก.ค.2559 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการSBTCครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2559ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาในโครงการฯที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Project - Based Learning (PjBL) และ STEM Education ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ จนเกิดเป็นผลงานที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลงานดีๆ หลากหลายชิ้นงาน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร"การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21"


 29-31กค.-2559 ทีมสะเต็มล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สอศ. สสอ. ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21" ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วิทยากร "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM"


      11-12 กค.-2559 ทีมงานสะเต็มล้านนาโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ดร.สุวิชช์ ธนะศาสนวรคุณ และอ.วิสูตร อาสนวิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM" ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นต้นแบบ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการต้นแบบให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคนิคการสอนแบบ STEM ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เป็นวิทยากร STEM for Engineering (CM)


วันที่ 8-12มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่(STEM Education) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ประจำปีกาศึกษา2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ดอยสะเก็ด)

วิทยากร STEM Education (กรอ.อศ.ก่อสร้าง สถาปัตย์และโยธา)


วันที่ 3-5 มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เป็นวิทยากร STEM Education (โครงการหลวงปางดะ)


วันที่27-29 พ.ค.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการสอนแบบ STEM Education โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 


วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิทยากรค่าย STEM for TVET Camp

17-25 ก.พ. 2559 เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการค่าย STEM for TVET Camp : Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์+พลังคิด+เพื่ออนาคต โดยมีทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวนผู้เข้าค่าย 1,209 คน 

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

รับรางวัลบทความดีเด่น

 
++ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่5" มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง,จังหวัดพะเยา,28-29 มกราคม 2559.