วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 8th RMUTNC


24-26 ส.ค-2559 นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร อ.ดร.พีรยา สมศักดิ์ อ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น