วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM"


      11-12 กค.-2559 ทีมงานสะเต็มล้านนาโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ดร.สุวิชช์ ธนะศาสนวรคุณ และอ.วิสูตร อาสนวิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM" ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นต้นแบบ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการต้นแบบให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคนิคการสอนแบบ STEM ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น