วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ประเทศญี่ปุ่น

19-25 ตุลาคม 2559 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้เข้าร่วมกับ ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC-LP) นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific : IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ  
A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education: A Case Study Science Based Technology College.

 โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์.

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลาอาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้ออกสื่อโทรทัศน์รายการโฆษณาที่ผลิตโดยทีมงานกบนอกกะลา เรื่อง STEM for TVET การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสำหรับอาชีวศึกษา ร่วมกับ ทีมงานกบนอกกะลาบริษัททีวีบูรพาจำกัด โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  ถ้าไม่รู้ว่าจบอาชีวะแล้วทำอะไรได้บ้าง เราก็ต้องทำให้เขาเห็นภาพ เริ่มจากพัฒนาครูให้เข้าใจ STEM for TVET แล้วจะได้ช่วยให้เด็กเข้าใจ คิดเป็น และรู้ว่าเรียนอาชีวะไปแล้วทำอะไรได้บ้างวิสูตร อาสนวิจิตร ทีม STEM for TVET ราชมงคลล้านนา ที่สนับสนุนโดย เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ออกรายการทุกสื่อ