วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยากรขยายผลด้าน STEM Education (ณ วท.เชียงราย)

++26-27 พ.ย. 2559 ทีมสะเต็มราชมงคลเป็นวิทยากรขยายผลด้าน STEM Education "โครงการพัฒนากระบวนการจัดการสอนสะเต็มศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
++โดยได้รับความสนใจจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยในการอบรมครั้งนี้มีการร่วมระดมความคิดในการจัดรายวิชาในการบูรณาการโดยใช้ 4 สหวิทยาการ และ ร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ด้าน STEM ที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาของผู้เข้าร่วมอบรม

ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus (ททบ.5)ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL ออกทีวีรายการ ..มองมุมใหม่ Five Focus ทางช่อง ททบ. 5 "ตอน หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ"

ติดตามทาง:: https://m.youtube.com/watch?v=EtH9PskqtK0

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวสาร RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559

                                      

++ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้ลงในข่าวสารหนังสือ RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559 ในเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน