วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายผลสร้างครู STEM RMUTL Coaching
ขยายผลสร้างครู STEM RMUTL Coaching
++27-29 ม.ค.2560 ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "กระบวนการสอนแบบ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"
ณ อาคารชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2
++ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนได้เป็นผู้นำเสวนา ใน CoP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ
และดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, อ.วิสูตร อาสนวิจิตร,ดร.พีรยา สมศักดิ์ และอ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น ได้นำเสนอผลงานเรื่อง กระบวนการจัดการค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21
ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 (Knowledge Management to Learning Organization) ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

แสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี2560


แสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี2560
++ในบูธ N11สิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน :: เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงสำหรับโรงบ่มใบยาสูบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร, อ.อภิชาติ ใสงาม, นายจตุพร ร้องเสียง, นายทิวา วรสินศักดิ์

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยากรขยายผลด้าน STEM Education (ณ วท.เชียงราย)

++26-27 พ.ย. 2559 ทีมสะเต็มราชมงคลเป็นวิทยากรขยายผลด้าน STEM Education "โครงการพัฒนากระบวนการจัดการสอนสะเต็มศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
++โดยได้รับความสนใจจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยในการอบรมครั้งนี้มีการร่วมระดมความคิดในการจัดรายวิชาในการบูรณาการโดยใช้ 4 สหวิทยาการ และ ร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ด้าน STEM ที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาของผู้เข้าร่วมอบรม

ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus (ททบ.5)ออกโทรทัศน์รายการมองมุมใหม่ Five Focus ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา STEM-RMUTL ออกทีวีรายการ ..มองมุมใหม่ Five Focus ทางช่อง ททบ. 5 "ตอน หลักสูตร STEM ศึกษากับการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ"

ติดตามทาง:: https://m.youtube.com/watch?v=EtH9PskqtK0

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวสาร RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559

                                      

++ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้ลงในข่าวสารหนังสือ RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559 ในเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ประเทศญี่ปุ่น

19-25 ตุลาคม 2559 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้เข้าร่วมกับ ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC-LP) นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific : IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ  
A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education: A Case Study Science Based Technology College.

 โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์.