วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการ SBTC ครั้งที่ 6

          25-27 ก.ค.2559 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการSBTCครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2559ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาในโครงการฯที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Project - Based Learning (PjBL) และ STEM Education ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ จนเกิดเป็นผลงานที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลงานดีๆ หลากหลายชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น