วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ข่าวสาร RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559

                                      

++ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ได้ลงในข่าวสารหนังสือ RL'NEWS ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 วันที่ 1-15 กันยายน 2559 ในเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ในหัวข้อ ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น