วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

เป็นวิทยากร STEM for Engineering (CM)


วันที่ 8-12มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเรียนปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่(STEM Education) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ประจำปีกาศึกษา2559 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(ดอยสะเก็ด)

วิทยากร STEM Education (กรอ.อศ.ก่อสร้าง สถาปัตย์และโยธา)


วันที่ 3-5 มิ.ย.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา กม.5-6 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ

เป็นวิทยากร STEM Education (โครงการหลวงปางดะ)


วันที่27-29 พ.ค.2559 ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมบุคคลากรเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและวิธีการสอนแบบ STEM Education โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่