วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ IKMAP2016 ประเทศญี่ปุ่น

19-25 ตุลาคม 2559 อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตรได้เข้าร่วมกับ ทีมงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (SBTC-LP) นำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Innovation and Knowledge Management in Asia Pacific : IKMAP2016 ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ  
A Knowledge Management Framework of Thai STEM for Education: A Case Study Science Based Technology College.

 โดยได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น