วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขยายผลด้านSTEM Education วอศ.เชียงใหม่

++3 มิ.ย 2560 รุ่นที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทีมสะเต็มราชมงคล้านนาขยายผลที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

++27 พ.ค 2560 (ช่วงนำเสนอ) รุ่นที่ 1โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผล STEM-รร.สะเมิงพิทยาคม


ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลด้าน STEM
++24-พ.ค. 2560 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางด้านสะเต็มศึกษา ให้กับครูทุกแผนกของโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ภายใต้โจทย์ในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วม ซึ่งผลจากการอบรมทางคณะครูของโรงเรียนจะได้นำแนวทางไปใช้ในการสร้างกิจกรรมด้านสะเต็มให้กับนักเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
ติดตามทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ร่วมหารือกับทูตสะเต็ม สวทช.ภาคเหนือ


ร่วมหารือกับทูตสะเต็ม สวทช.ภาคเหนือ
++(8-พค.2560) คุณพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ (ทูตสะเต็ม) สวทช.ภาคเหนือ เข้าร่วมหารือแผนการจัดค่าย STEM กับภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับ ม.ปลาย ร่วมกับทีมสะเต็มราชมงคลล้านนา ซึ่งจะจัดในช่วงเดือน ก.ค.- ส.ค. 2560 นี้ครับ   ::: ข่าวดีน้องๆ ติดตามได้สำหรับค่ายเร็วๆนี้ครับ :::

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลSTEM วท.เชียงใหม่
ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลSTEM วท.เชียงใหม่
++(8-9 พ.ค.2560) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ"สะเต็มศึกษา (STEM)" ให้กับครูทุกแผนกช่าง ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ขยายผลจัดทำคู่มือการเรียนการสอนแบบ STEM จ.พะเยา
ทีมสะเต็มราชมงคลขยายผลจัดทำคู่มือ STEM
++(1-2 พ.ค. 2560) โครงการบูรณาการการเรียนการสอนในรูปแบบ STEM for TVET เพื่อสำหรับจัดทำคู่มือการเรียนการสอนแบบ STEM Education ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 จ.พะเยา

ติดตามได้ทาง :: https://www.facebook.com/STEMRMUTL/?ref=ts&fref=ts

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ขยายผลสร้างครู STEM RMUTL Coaching
ขยายผลสร้างครู STEM RMUTL Coaching
++27-29 ม.ค.2560 ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาขยายผลดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง "กระบวนการสอนแบบ STEM Education มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา"
ณ อาคารชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาดอยสะเก็ด

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2
++ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนได้เป็นผู้นำเสวนา ใน CoP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ
และดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, อ.วิสูตร อาสนวิจิตร,ดร.พีรยา สมศักดิ์ และอ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น ได้นำเสนอผลงานเรื่อง กระบวนการจัดการค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21
ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 (Knowledge Management to Learning Organization) ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

แสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี2560


แสดงผลงานในวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี2560
++ในบูธ N11สิ่งประดิษฐ์เพื่อความยั่งยืน :: เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงสำหรับโรงบ่มใบยาสูบ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา
โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร, อ.อภิชาติ ใสงาม, นายจตุพร ร้องเสียง, นายทิวา วรสินศักดิ์