วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

วิทยากรขยายผลด้าน STEM Education (ณ วท.เชียงราย)

++26-27 พ.ย. 2559 ทีมสะเต็มราชมงคลเป็นวิทยากรขยายผลด้าน STEM Education "โครงการพัฒนากระบวนการจัดการสอนสะเต็มศึกษา" ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
++โดยได้รับความสนใจจาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เข้ามาเยี่ยมชมและให้กำลังใจต่อ ผู้บริหารและคณาจารย์ที่เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 60 ท่าน โดยในการอบรมครั้งนี้มีการร่วมระดมความคิดในการจัดรายวิชาในการบูรณาการโดยใช้ 4 สหวิทยาการ และ ร่วมกันสร้างกิจกรรมทางด้านการเรียนรู้ด้าน STEM ที่ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียนในสาขาของผู้เข้าร่วมอบรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น