วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิทยากรค่าย STEM for TVET Camp

17-25 ก.พ. 2559 เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมโครงการค่าย STEM for TVET Camp : Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์+พลังคิด+เพื่ออนาคต โดยมีทั้งหมด 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวนผู้เข้าค่าย 1,209 คน 

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

รับรางวัลบทความดีเด่น

 
++ได้รับรางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานประเภท Poster Presentation กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร การประชุมวิชาการระดับชาติ "พะเยาวิจัย ครั้งที่5" มหาวิทยาลัยพะเยา ณ หอประชุมพญางำเมือง,จังหวัดพะเยา,28-29 มกราคม 2559.