วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2

ทีมสะเต็มราชมงคลล้านนาร่วมงาน RMUTKM+2
++ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอนได้เป็นผู้นำเสวนา ใน CoP1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ 1 ทศวรรษ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติการ
และดร.ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต, อ.วิสูตร อาสนวิจิตร,ดร.พีรยา สมศักดิ์ และอ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น ได้นำเสนอผลงานเรื่อง กระบวนการจัดการค่ายสะเต็มศึกษาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21
ในงานการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 10 (Knowledge Management to Learning Organization) ณ โรงแรม เอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น