วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ


การพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยการเรียนรู้แบบใช้โครงงานทางวิศวกรรมเป็นฐาน
Development of a System Thinking Process by Engineering Project-Based Learning

นายวิสูตร อาสนวิจิตร1 นายจัตตุฤทธิ์ ทองปรอน2 ทีมงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ3
1วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 50300
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0-5392-1444 ต่อ 1012 E-mail:
visut@rmutl.ac.th
2หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่ 50300128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0-5392-1444 ต่อ 2120 E-mail:
jutturit@gmail.com
บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้จะนำเสนอการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL (Problem based learning) ในวิชาโครงงานทางวิศวกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของครูผู้สอน ในหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คุณลักษณะที่คาดหวังจากผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนให้ความร่วมมือกับกลุ่ม มีเหตุผล วิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาได้ วางแผนงานได้ ภูมิใจในผลงานของตนเอง และคิดเป็นระบบ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ คือ นักศึกษาที่เรียนในวิชาโครงงานเตรียมวิศวกรรม ระดับ ปวช.1 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 34 คน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ชี้แนวทางในการค้นคว้า ผลการประเมินนักศึกษาพบว่าพัฒนาการทางด้านความคิด และทักษะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักศึกษามีแนวโน้มดีขึ้น โดยผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์ คิดเป็นร้อยละ 85.88 ทักษะการแก้ไขปัญหา คิดเป็นร้อยละ 89.41 และการทำงานเป็นกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 96.47 ซึ่งผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่ากลไกในการพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบ โดยใช้แนวทางของทฤษฏีการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานซึ่งใช้โครงงานเตรียมวิศวกรรมเป็นเครื่องมือสามารถใช้ร่วมกันได้ และเกิดคุณลักษณะที่คาดหวังจากกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

การประชุมเครือข่ายวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา ครั้งที่2
วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2553

คำสำคัญ การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน, โครงงานทางวิศวกรรม, การคิดเชิงระบบ, การเรียนรู้
เขียนโดย :อ.วิสูตร อาสนวิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0-5392-1444 ต่อ 1012 E-mail: visut@rmutl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น