วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

Science-Based Technology School: SBTS

กระทรวงศึกษาธิการ โดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่อง โดยมีวิทยาลัยการอาชีพพานทอง จ.ชลบุรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)) เป็นสถานศึกษานำร่องแห่งแรก ในหลักสูตรสาขาช่างอุตสาหกรรมฐานวิทยาศาสตร์ และโครงการนำร่องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ต่อมา สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้จัดทำ “โครงการจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์” ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 (พ.ศ.2553-2555) เพื่อขยายผลโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องไปยังสถานศึกษาอื่นในสังกัด สอศ. อีก 4 แห่ง ใน 4 สาขาวิชา ดังนี้
  • วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี จ.นครราชสีมา สาขาอุตสาหกรรม
  • วิทยาลัยเทคนิคพังงา จ.พังงา สาขาบริหารธุรกิจและพาณิชยกรรม
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน สาขาเกษตรกรรม
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี สาขาคหกรรมธุรกิจ

โดยหลักสูตรของโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์นำร่องจะเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยนำสาระและทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และทักษะพื้นฐานด้านวิชาชีพมาบูรณาการเป็นโครงงาน (projects) หรือหัวเรื่อง (themes) ด้วยกระบวนการเรียนการสอนแบบ project-based teaching and learning ซึ่งมีครูพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็น ม.พี่เลี้ยงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน จ.ลำพูน ในการจัดทำหลักสูตร "สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร" โดยมี ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน , ผศ.วันชาติ สุวัตถี และนายวิสูตร อาสนวิจิตร เป็นคณะอนุกรรมการและผู้แทนมหาวิทยาลัยในการร่วมจัดตั้ง รร.ฐานวิทย์ฯ นำร่องในภูมิภาคพื้นที่ภาคเหนือ

โครงการนี้เดิมอยู่ในความดูแลของ สวทช.และได้โอนไปอยู่ในความดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 เป็นต้นไป

เขียนโดย :: อ.วิสูตร อาสนวิจิตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 0-5392-1444 ต่อ 1012 E-mail: visut@rmutl.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น