วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นำเสนอผลงานวิจัยในงาน 8th RMUTNC


24-26 ส.ค-2559 นำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference (8th RMUTNC)) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในหัวข้อเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดย อ.วิสูตร อาสนวิจิตร อ.ดร.พีรยา สมศักดิ์ อ.จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการ SBTC ครั้งที่ 6

          25-27 ก.ค.2559 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลงานในงานประชุมวิชาการSBTCครั้งที่6ประจำปีการศึกษา2559ของนักศึกษาในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 แห่ง ณ โรงแรมสุรสัมมนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถของนักศึกษาในโครงการฯที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน Project - Based Learning (PjBL) และ STEM Education ซึ่งบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ากับทักษะวิชาชีพ จนเกิดเป็นผลงานที่ได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผลงานดีๆ หลากหลายชิ้นงาน

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559

วิทยากร"การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21"


 29-31กค.-2559 ทีมสะเต็มล้านนา ร่วมกับภาคีเครือข่าย สอศ. สสอ. ชมรมวิชาชีพครูการก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาระบบการวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดการสอน STEM Education ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21" ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จ.ลพบุรี

วิทยากร "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM"


      11-12 กค.-2559 ทีมงานสะเต็มล้านนาโดย ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ดร.สุวิชช์ ธนะศาสนวรคุณ และอ.วิสูตร อาสนวิจิตร ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้สู่อาจารย์มืออาชีพ"เทคนิคการสอนแบบ STEM" ณ ห้องนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
      โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็นต้นแบบ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ STEM และเพื่อพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนของบุคลากรสายวิชาการต้นแบบให้มีความรู้ ความสามารถในการนำเทคนิคการสอนแบบ STEM ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน