วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2

>>ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่2 การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (ประเภทอาจารย์) ด้านแนวทางการเรียนการสอน ในงานประชุมเครือข่ายการจัดการองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่8 "การบูรณาการการจัดการความรู้สู่ชุมชนและประชาคมอาเซียน" RMUTKM+2 ณ มทร.ศรีวิชัยสงขลา โดยมีผลงานที่คัดเลือกจาก 11 มหาวิทยาลัย วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์  2558.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น