วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

งานประชุมวิชาการ EENET2011

เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ผลของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขั้วดิสชาร์จต่อการเกิดโคโรนาดิสชาร์จของเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบท่อทรงกระบอกซ้อนแกนร่วม (Effect of Discharge Electrode Diameter on Corona Discharge of a Wire-Cylinder Electrostatic Precipitator) ในงานประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ประจาปี 2554 (Electrical Engineering Network 2011: EENET2011) ณ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม พ..2554

iamvisut@gmail.com
วิสูตร อาสนวิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น