วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ทีมวิจัยได้รับคัดเลือกบทความยอดเยี่ยม

บทความยอดเยี่ยม

>> กลุ่มวิจัยการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าสถิตเพื่องานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดย อ.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ ดร.พานิช อินต๊ะ อ.วิสูตร อาสนวิจิตร รศ.ดร.นคร ทิพยาวงศ์และ รศ.ดร.สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ "ได้รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม" จากบทความที่ผ่านการพิจารณาให้เผยแพร่ทั้งสิ้นจำนวน 237 บทความ ในการประชุมวิชาการ เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 (E-NETT 2011) ระหว่างวันที่3 – 5 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมภูเก็ตออคิท รีสอร์ท แอน สปา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปีนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานบทความดังกล่าวเรื่อง “การออกแบบเครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตสำหรับการกำจัดฝุ่นควันจากเตาเผาขยะชุมชน” (รหัสบทความ CEN-26) อยู่ภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากสวทช.เครือข่ายภาคเหนือ


วิสูตร อาสนวิจิตร
iamvisut@gmail.com
(7-พค-54)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น