วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 3

อ.วิสูตร อาสนวิจิตร และทีมงานวิจัยฯ
เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัย "วิทยาศาตร์วิจัยครั้งที่ 3" ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
โดยทีมงาน ขับเคลื่อน "โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร์" มีการนำเสนงานวิจัย 3 เรื่อง
โดยมีผู้ร่วมวิจัย ดังนี้

วิสูตร อาสนวิจิตร, อาทิตย์ ยาวุฑฒิ,ชัชวาลย์ กันทะลา, จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น, วนัสสุดา คำพุฒ, สมภพ พัดจาด, วันชาติ สุวัตถี และ จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน

  1. การสร้างและหาผลการวัดแววของผู้เข้าค่ายนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
  2. แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
  3. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงดันสูงแบบพัลส์ต้นทุนต่ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในงานทางไฟฟ้าสถิตiamvisut@gmail.com
วิสูตร อาสนวิจิตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น